Cjenik

Cijena dijagnostičkoga postupka -procjene kojim se ispituje postojanje specifičnog poremećaja učenja,razvojnog jezičnog poremećaja, disleksije, disgrafije, diskalkulije, bez pismenoga izvješća ili nalaza iznosi 450,00 kn.

Logopedski nalaz i mišljenje s preporukom u sklopu dijagnostičkoga postupka kreće se od 150 do 250,00 kn, u zavisnosti od složenosti i obima dijagnostičkog postupka.

Cijena dijagnostičkoga postupka kojim se ispituju okolnosti pojave dječjeg mucanja, frekvencija, tip i jakost simptoma netečnosti kao i tip terapijskoga pristupa iznosi 450,00 kn.

Cijena sata individualne terapije u trajanju od 60 min je 240,00 kn.

Cijena 45 minuta terapije je 200 kn. 

Cijena terapijskog sata u radu sa skupinom djece je 160,00 kn po djetetu. 

 Cijena predavanja i radionica za roditelje je 140,00 kn po osobi. 

Porez na dodanu vrijednost na cijenu se ne obračunava temeljem članka 90. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.